Matvæla- og næringarfræðafélag Íslands
Fréttir Greinar & pistlar Fundargerðir Myndaalbúm Tenglar Aðildarumsókn Ráðgjöf & þjónusta
Senda á fésbók

Nordisk Dietistforening, nov 2006
10 nóvember 2006 11:35

 

Styremøte 10. ? 12. november 2006 i Århus

Referat

 

Til stede/deltakere:

Kolbrún Einarsdóttir, Island

Berit Haglund, Finland

Anette Järvi, Sverige

Ellen Svensson, Sverige (deltok den 10.11.06)

Charlotte Peersen, Norge

Ulla Finne Rasmussen, Danmark

 

 

1.      Styrets sammensetning

Styret konstituerte seg med følgende fordeling av verv:

Leder                                 Anette Järvi

Sekretær                            Charlotte Peersen

Kasserer                            Kolbrún Einarsdóttir

Justeringsmann                    Berit Haglund

Ansvarlig for hjemmesiden  Helle Vestergaard

 

2.      Økonomi

Styret skal utrede om vi kan bruke Skandiabanken eller annen Internetbank som felles bank for Nordisk Dietistforening. Anette Järvi undersøker saken med hensyn på renter, uttak, overførsler mellom landene og andre praktiske forhold. Foreningens økonomi tas opp på neste møte.

 

3.      Kongressen på Island

I forbindelse med bookningen av hotellrom til kongressen har det vært en uforutsett utgift, som betales til kongressbyrået. De islandske foredragsholderne betales 25.000 ISK hver.

 

4.      Nordisk stipend

Fresenius Kabi skal gis beskjed om hvem som er tildelt stipendiet i 2006. Helle Vestergaard kontaktes for å høre om det allerede er gjort. Firmaet bes samtidig om påny å sende informasjon til Pirjo Nurmi, som ble tildelt stipendiet i 2004, om hvordan hun skal forholde seg. Artiklene som skal skal skrives til Dietistaktuellt av de som har fått tildelt stipendiet, legges også ut på hjemmesiden. Det ble forslått å undersøke med flere firma muligheten for stipend, som evt. kan stimulere til deltakelse på kongressen.

 

5.      Vedtektene

Foreningens vedtekter skal revideres ifølge beslutning tatt på Generalforsamlingen 2006. På dette styremøtet ble vedtektene diskutert. Anette Järvi sender notatene fra diskusjonen til Ellen Svensson, som arbeider videre med utforming av vedtektene ved hjelp av jurist fra Dietisternas Riksförbund. Vedtektene bør være på engelsk, og godkjennes av styret i hvert medlemslands forening. Under diskusjonen av vedtektene ble vararepresentantenes funksjon tatt opp. Følgende spørsmål ble stilt: 1) Skal vararepresentanten i det land hvor styremøtet holdes, delta på styremøtet? 2) Hvor mange styremøter skal vararepresentanten til det land hvor neste kongress

skal holdes, delta på? 3) Skal vararepresentanter tilbys å delta på kongressen enten gratis eller til redusert pris? Punktene tas opp på neste møte for endelig avklaring.

 

 

6.      Planlegging av 2007-2008

De neste nordiske dietistdagene i 2008 foreslås holdt i april eller november i Uppsala. Anette Järvi undersøker vedrørende kongressbyrå, tilbud på lokale til 150 personer, samt mulighet for en lokal programkomité i Sverige, som evt. kan ta seg av sponsorer.

 

Foreløpige datoer for kommende styremøter i perioden 2007-2008:

  • 16. ? 18. februar 2007 (Uppsala)
  • 08. ? 10. juni 2007 (Helsingfors)
  • oktober/november 2007 (København)
  • februar/mars (Sverige)

 

På neste styremøte tas følgende punkter opp: program, sted, sponsorer, samt posters. Alle styremedlemmene tenker på aktuelle foredragsholdere fra eget land eller utlandet til neste møte. I kontakten med sponsorer er det viktig å holde ?rene linjer?, at de(n) som er ansvarlig for kommunikasjonen og/eller ernæringen kontaktes, og at det nordiske produktsortimentet er representert. Innen neste styremøte sendes tidligere sponsorbrev til alle styremedlemmene.

 

7.      Hjemmesiden

Følgende oppdatering av hjemmesiden bør gjøres:

·        legge ut artikler fra kongressen (fra Dietistaktuellt, fra det finske bladet Terveiset)

·        bytte ut bilder fra Island med bilder fra Sverige

·        presentere det nye styret (alle styremedlemmene sender inn bilde til Helle Vestergaard)

·        lage linker til de forskjellige utdannelsessteder for dietister i Norden

 

Det ble foreslått å lage en logo for Nordisk Dietistforening, som evt. kan bestå av samtlige logoer for medlemslandenes foreninger. Alle styremedlemmene undersøker med aktuelle firma med tanke på utforming av logo.

 

8.      Dietistaktuellt

Hvert styremedlem undersøker med sitt lands forening hva det koster å sende ut Dietistaktuellt, og hva det vil koste å abbonnere på det enkelte lands forenings tidsskrift, samt om styremed-lemmene i Nordisk Dietistforening kan få medlemsbladet i de andre nordiske landene tilsendt. Anette tar deretter kontakt med Magnus Forslin i Dietistaktuellt for å meddele om vi evt. ikke lenger ønsker bladet tilsendt til alle nordiske medlemmer.

 

9.      Informasjon om det nye styret

En artikkel om De 9. Nordiske Dietistdagene ble utformet. Artikkelen skal sendes til Dietistaktuellt, samt evt. oversettes til henholdsvis norsk, dansk og finsk og sendes respektive lands redaksjon for deres medlemsblad.

 

Charlotte Peersen                                       Berit Haglund

sekretær                                                     justeringsmann

 

Referatet er justert og finnes undertegnet hos sekretæren.


MNÍ | Matvæla- og næringarfræðafélag Íslands | Pósthólf 8941 | 128 Reykjavík | Sími 863 6681 | Netfang: mni[at]mni.is
Vefur MNÍ byggir á D10 Vefbúnaði. Íslenskt hugvit fyrir íslensk félagasamtök.